Character sheet from mugiwara riex

Taichou
Taichou

777/777
 (777/777)
777/777
 (777/777)